logo

อย่าลังเลที่จะรู้จักกับเรา
เพราะเเค่คุณอยู่กับที่
คู่เเข่งก็พร้อมที่จะเเซงหน้าคุณได้ตลอดเวลา

เราพร้อมเเล้ว
ที่จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของคุณ ให้เหนือคู่เเข่ง เเล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง
suppawan.vroxket@gmail.com
TEL. 0-2991-2900
 

Vroxket Inspection System

ระบบตรวจรับงานอสังหาริมทรัพย์

Vroxket Inspection System

1. ภาพรวม (Overview)

ระบบตรวจรับงานอสังหาริมทรัพย์ (Vroxket Inspection System) เป็นระบบงานแบบ Mobile Application Management Solutions ที่รองรับการทำงานระบบปฏิบัติการบน Andriod และ iOS ที่พัฒนาเพื่อเป็นระบบงานที่ผู้ดูแลโครงการรับเหมาใช้สำหรับติดตามเฝ้าดูความคืบหน้าตรวจรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ธุรกิจบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม หรือธุรกิจก่อสร้างอื่นๆ รวมไปถึงการบริหารงานนิติบุคคล การบริหารงานหลังการขาย สามารถรองรับการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารการก่อสร้าง ที่ปรึกษาการตรวจรับงวดงานกับผู้รับเหมาจนถึงบริหารงานฝ่ายขายตรวจรับงานกับลูกค้าก่อนโอน โดยข้อมูลที่ใช้ในระบบนี้จะประกอบไปด้วย ข้อมูลงานก่อสร้างโครงการ ข้อมูลผู้ขาย รายละเอียดแต่ละโครงการ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นรายละเอียดและสถานการณ์แก้ไขข้อขัดข้อง ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการใช้สำหรับวางแผนและควบคุมให้งานดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการด้านกำลังคนและค่าใช้จ่ายกับโครงการถัดไปที่เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันพร้อมทั้งดูรายงานการขายได้ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ได้ตลอดเวลา โดยระบบ Roxket Inspection System จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหารนิติบุคคลและงานบริหารหลังการขายใน Phase ถัดไป

2. ขีดความสามารถของระบบงาน (Feature)

 • ระบบรองรับการทำงานทั้ง บน Andriod และ iOS รวมถึงการเพิ่มข้อมูลหลังบ้านที่ทำงานผ่าน Web application
 • ระบบรองรับการทำงานทั้งแบบ ออนไลน์และออฟไลน์
 • ระบบสามารถขยายงานและเชื่อมกับระบบอื่นๆได้อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมหลังโอน ระบบบริหารนิติบุคคล เป็นต้น
 • ระบบถูกออกแบบเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ในลักษณะ Friendly Interactive ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
 • ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบโครงการได้
 • ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลและจัดการโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการ
 • ระบบสามารถเพิ่มข้อมูล Task งานได้แบบไม่จำกัดข้อมูล
 • ระบบสามารถสร้างงวดการตรวจรับงานพร้อมรายละเอียดในการตรวจรับได้
 • ระบบมีระบบแจ้งเตือน (Notification) รายการตรวจสอบในการตรวจรับ
 • ระบบรองรับการถ่ายภาพ defect จริงในแต่จุด โดยบันทึกภาพ Before & After พร้อมทั้งวงตำแหน่งที่มี defect ได้ทันที
 • ระบบรองรับการอัพโหลด Floor Plan แยกตามชั้น แยกตามอาคารและแยกตามงวดงานที่ตรวจรับได้
 • ระบบออกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งซ่อมได้
 • ระบบสามารถค้นหาข้อมูลใบแจ้งซ่อมโดยเลือกค้นหาจากโครงการ สถานะการทำงาน เป็นต้น
 • ระบบบันทึกลายเซ็นยืนยันการแจ้งปัญหาหรือการตรวจรับงานได้
 • ระบบรองรับการ sync ข้อมูลขึ้นระบบ Cloud เพื่อสามารถดูออนไลน์ได้
 • ระบบสามารถแสดงรายงาน Dashboard แสดง status ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นได้
 • ระบบสามารถแสดงรายงาน Dashboard แสดง ปัญหาหรือ defect ที่มีมากสุดได้

3. คุณสมบัติของโปรแกรม (Program Feature)

Flow Frontend : Mobile Application

3. คุณสมบัติของโปรแกรม

Flow Backend : Web Application

Flow Backend Web Application

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของโปรแกรม

1

สามารถถ่ายภาพ Before และ After ในจุด Defect ได้

2
3

ตัวอย่างของรายงาน

Unit Matrix Report สำหรับแสดง Status ของแต่ละห้องแบบ Matrix

4

Dash Board Report เพื่อแสดงข้อมูลสรุปปัญหา Defect ที่เกิดขึ้น

5

4. ข้อดีของระบบ

 • ระบบทำงานผ่าน Mobile application สามารถรับเรื่องการแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • ระบบลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน
 • ตรวจรับและติดตาม Status แต่ละงานสะดวก รวดเร็ว ได้ง่ายขึ้นยิ่งขึ้น
 • สามารถดูรายงาน Dash Board เพื่อทราบภาพรวม Status ในแต่ละโครงการแบบ Online Real Time
 • ผู้ใช้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที
 • ระบบใช้งานจริงมาแล้วกว่า 15 โครงการ
 • ผู้ใช้งานสามารถทำรายการตรวจสอบได้มากกว่าหนึ่งโครงการ
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ ระบบงานแจ้งซ่อมหลังโอน และระบบบริหารนิติบุคคลในอนาคต
 • ระบบสามารถประเมินค่าใช้จ่ายและประเมินงานของผู้รับเหมาเพื่อเป็นการตัดสินใจในการว่าจ้างครั้งต่อไปได้
 • ระบบสามารถตรวจรับคอนโดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล
 • ลูกค้าโครงการสามารถตรวจรับคอนโดหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆแจ้งข้อขัดขัองได้ทันทีในการตรวจรับต่างๆ เพื่อให้นำข้อมูลแจ้งทางผู้ขายให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับเรื่องทันที และทำการแก้ไขโดยจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขได้
 • ระบบสามารถทำให้งานำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
 • ระบบสร้างความเชื่อมั่นให้แกผู้ตรวจรับโครงการ
 • ระบบช่วยลดปัญหาการซ่อมงานหลังจากย้ายเข้ามาอยู่แล้ว

Reference Site

1. ยูดีไลท์(U Delight) ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับการตรวจรับโครงการ

2. ไทยรัฐ ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับการอ่านข่าวต่างๆบนมือถือ

3. ROZA ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับเก็บข้อมูลสินค้าต่างๆ

4. JLL ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับให้ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์

5. TOYOTA ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับให้ข้อมูลบริษัท ข่าวสาร กิจกรรม

เทคโนโลยี และเครือข่ายผู้แทนจ าหน่าย

6. BaNANA IT ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับให้ข้อมูลบริษัท ข่าวสาร กิจกรรม

เทคโนโลยี และ เครือข่ายผู้แทนจ าหน่าย

7. Betagro ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับให้ข้อมูลบริษัท ข่าวสาร กิจกรรม

เทคโนโลยี และ เครือข่ายผู้แทนจ าหน่าย

8. การไฟฟ้านครหลวง ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับให้บริการสอบถามยอดค่าไฟฟ้าและ

ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของ กฟน. และสาขาย่อย บนโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone

9. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่พัก

10. Super Rich ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับการให้ข้อมูลด้านความเคลื่อนไหวของ

11. ธนาคารกรุงเทพ ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับบริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ท

โฟน และแท็บเล็ตต่างๆ จากธนาคารกรุงเทพ เช็คยอดเงิน และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี

12. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับบริการข้อมูลและความรู้การลงทุน

13. Carlsberg ใช้ระบบ Tablet & Mobile Application สำหรับบริการ Register Application การลงทะเบียนหน้างานผ่านบน iPad

How to inspection system.